Á.Sz.F.

Tisztelt Látogató, Tisztelt Partnerünk!

 

Ez a weboldal a regisztrál viszonteladó partnereink informálására - termék, ár, termék adattartalom és tulajdonság, csomagolási egység (cs.e), mennyiségi egység (m.e.) legkisebb kiadható mennyiség (LKKM), szabad készlet - rendelési segítségére, és az ide látogató magánszemélyek és cégek tájékoztatására szolgál.

Mivel széles felületen értékesítünk, és a készletre és árra vonatkozó adattartalom csak napi munka után, esetenként frissül, így kérjük hogy ezen a webes felületen bemutatott  termékeket és szolgáltatásokat ne tekintsék ajánlattételnek, hanem csak tájékoztatásnak.

Minden olyan árajánlatot, melyet a regisztrált partnereink készítenek 3. személy vagy cég részére és nem rendelkeznek a termék tulajdonjogával (bevételezett készlet) és az ACH webshopján szereplő adattartalomra építenek tévedésre, tévesztésre adhat okot.

Kérjük minden esetben ha tovább ajánlják az általunk fejlesztett és forgalmazott termékeket, a területileg illetékes értékesítő, vagy a központban dolgozó munkatársainktól kérjenek árajánlatot, melyet hivatalos formában írásban megerősítünk, mind a szabad készlet mind az ár, mind a szállítási feltételek vonatkozásában visszaigazolunk.

Alkalmazkodtunk a háztartási és vendéglátós viszonteladói szakma írott és íratlan szabályaihoz, ezért árainkat nettó értéken (nettó ár + áfa) tüntetjük fel. Kérjük a tájékozódásnál és a rendelés leadásnál ezen tulajdonságokat vegye figyelembe.

1. A Szerződő felek, alapfogalmak 


1.1 Szállító adatai
Név: ACH Impex Zrt
Székhely: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.

E-mail cím: ach@ach.hu

Fax: 06-29-353-363

Telefonszám: 06-29-551-890, 06-29-551-891

Adószám: 24946009-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041421

Kibocsátó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

Elérhetőségek: 06/29-551-890

Email: ach@ach.hu

Fax: 06/29-353-363


1.2 A Megrendelő 
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
Az achshop.hu webáruház használatával Ön kijelenti, hogy leolvasta és elfogadta jelen webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződést feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.


1.3 A Fuvarozó 
A Szállító által megbízott szállítmányozó – bizonyos értékhatár felett, raklapos gyűjtőfuvar útján házhozszállítást végző alvállalkozó: R Logisztika 2000 Kft.

2. Webáruház Szerződési Feltételeinak célja
A Szállító jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeit, a Szállító és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szállító, és a már előzetesen vele szerződéses kapcsolatban lévő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szállító webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya
A Szállító fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szállító a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás
A Szállító a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Szállító által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szállító azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés esetén Megrendelő gondoskodik az áru Szállító telephelyéről  való elszállításáról.

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció
Jelen rendszerben külső regisztrációra nincs mód. Az internetes felületen közvetlenül csak azon szerződéses viszonteladó partnereinket áll módunkban kiszolgálni, akiknek regisztrációját már elfogadtuk, a vásárlás alapvető feltételeiben megállapodtunk és rögzítettük is azokat a vevői adatbázisunkban, mivel új partner regisztrációjához minden esetben területi képviselői látogatás szükséges .

A Szállítót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szállítót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy jelszava illetéktelenek számára bármely, a Szállítónak nem felróható okból kifolyólag hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők
Szerződés a Szállító internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés írásban foglaltnak minősül, melyet a Szállító iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, cég képviselőinek továbbá elérhetőségeiknek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Megrendelő vagy jogos képviselője a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő a webáruház Elérhetőségek  menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve a területi képviselő telefonos hívószámán teheti meg. A megrendelés visszavonása legkésőbb 24órával a Fuvarozó részére történő átadás előtt lehetséges.

4.4 Fizetési feltételek
Megrendelő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét kizárólag a saját Szállítási keretszerződésében foglaltak szerint teljesíti.

Utánvétes és készpénzes fizetési módok esetén a számla ellenértékét Fuvarozónál az áruk átvételekor készpénzben teljesíti, fizetési haladék esetén az áru átvételét követően - a szerződésben szereplő – megfelelő napon belüli banki átutalással teljesíti.  Fuvarozó a készpénz átvételét nyugtával igazolja, és a számla eredeti (vevői) példányát is átadja.

Banki átutalás esetén Fuvarozó által kiszállított áru általánosan szállítólevelet tartalmaz, ennek átvételét kell Megrendelőnek nyugtáznia, Szállító a számlát postázza. Szállító részteljesítést nem vállal, szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szállító minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szállító nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok
Bizonyos értékhatár felett, raklapos gyűjtőfuvar útján való házhozszállítás utánvéttel: Az összeget a Megrendelő az átadó Fuvarozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget.

A szállítás díja függ az áru értékétől, mennyiségétől, a szállítási címtől, melyről a Szállító a Megrendelőt minden esetben tájékoztatja még az áru Fuvarozónak történő átadása előtt. Megrendelő az adott fuvarköltség ismeretében háromféle módon dönthet: vagy elfogadhatja, vagy saját hatáskörében oldja meg az áru elszállítását Szállító telephelyéről, vagy elállhat az áru megrendelésétől. Szállító minden esetben EUR raklapon készíti össze az árut - a raklapokat vagy kiszámlázza, vagy Megrendelő biztosít csereraklapot áruátvételkor.
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a fuvarozó előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a küldeményen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni


4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a szállító cég kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szállító érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő, miután a csomagot átvette, 8 munkanapig élhet elállási jogával azaz jogában áll a megrendelt terméket indoklás nélkül a Szállító részére hiánytalanul visszaküldeni. Ennek előfeltétele viszont az írásban való lejelentés, melyet megtehet faxon vagy e-mailen (levélben az idő rövidsége és az érkezés pontatlansága miatt nem tanácsos elállást jelenteni). A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei teljes egészében a Megrendelőt terhelik. Az áru visszaküldése csak a cég székhelyére lehetséges: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.

 A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szállító fényképet készíthet. A Szállító köteles az áru ellenértékét az áru kézhezvételétől számítva 30 napon belül jóváírni, vagy visszajuttatni a Megrendelőnek. Szállító ugyanakkor jogosult felülvizsgálni a visszaküldött tételeket,  az esetleges nem rendeltetésszerű használatból adódó károk felmérése céljából, és indokolt esetben megtagadni az ellenérték visszafizetését .

Bontott, kipróbált termék is visszaküldhető, ha a termék összes tartozéka hiánytalanul rendelkezésre áll- az eredeti számla visszaküldése nem feltétel, de az – esetleges - garancialevél visszaküldése feltétlenül szükséges.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 

a)szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.


6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges Szállítási keretszerződés adatfelvételének során a Szállító a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:
A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat:

·                                 Cégnév

·                                 Adószám

·                                 Egyéni vállalkozónál nyilvántartási szám

·                                 Cégjegyzékszám

·                                 Szállítási cím

·                                 Számlázási cím

·                                 Levelezési cím (ha eltér a számlázási címtől)

·                                 Elektronikus levelezési cím

·                                 Elérhetőségi telefonszámok pénzügy, beszerzés, cégvezetés

Választhatóan megadható adatokat:

·                                 Egyéb közlendő

A Szállító a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szállító a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szállító az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011.évi CXII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szállító a következő adatokat bocsátja a Fuvarozó, illetve a Fuvarozó megbízottja rendelkezésére:

·                                 Megrendelő neve

·                                 A teljes Szállítási cím

·                                 Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

·                                 A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

·                                 Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Fuvarozó, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

6.2 Személyes adatok módosítása
Megrendelő a személyes adatai módosítását illetve törlését az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon bármikor kérheti.

7. Egyebek

7.1. Biztonság
Webáruházunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus-, illetve spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Felelősség kizárása
Szállító nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges hibákért és elírásokért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3 Szerzői jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép felhasználása, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

7.5. Jogviták
Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szállító székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. Körültekintés 
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot területi képviselő munkatárssal.

Minden jog fenntartva